HUỲNH DUNG

ROMANCIÈRE & POÈTE  -  NOVELIST & POET -  NHÀ VĂN & NHÀ THƠ

 

Thơ của Mẹ 

**

2.

QUÂN CƯỚP NƯỚC

(thơ Đường luật)

Quân cướp vào Nam cuốc mả mồ,
Từ miền Bắc Việt cướp tràn vô,
Bao nhiêu của cải đua nhau hốt
Vàng bạc giựt giành, tranh nhau vồ!
Vơ vét đất đai nơi đồng ruộng,
Tịch thu nhà cửa chốn thành đô,
Bảo là “giaỉ phóng” nhưng là “cướp”
Cướp đất miền Nam bọn giặc Hồ!

Bà Huỳnh văn Thiện (1986)